Bước 1 Thông tin giỏ hàng
Bước 2 Địa chỉ giao hàng
Bước 3 Thanh toán & Đặt mua
Sử dụng mã giảm giá

Sau khi áp dụng, Mã giảm giá được gửi tới hệ thống để xử lý trong vòng khoảng 15 phút có thể bạn không dùng được cho đơn hàng khác với mã giảm giá sử dụng nhiều lần trong thời gian này.

- {{ totalMoneyPromotion | number }}đ
- {{ totalMoneyPromotionShipping | number }}đ
{{ totalOrderPrice() | number}}đ
Gói hàng {{k+1}} ({{package.items.length}} sản phẩm)
product
{{item.price * item.quantity | number}}đ
{{item.quantity}} x {{item.price | number}}đ
Giảm giá tiền hàng: -{{ totalPromotionProduct(package) | number }}đ
Giảm giá vận chuyển: -{{ totalPromotionShipping(package) | number }}đ
Phí vận chuyển: {{ package.shipping + package.cod | number }}đ
Giá trị gói hàng: {{ totalValuePackage(subtotal(package), package.shipping,package.cod,totalPromotionProduct(package),totalPromotionShipping(package)) | number}}đ
- {{ totalMoneyPromotion | number }}đ
- {{ totalMoneyPromotionShipping | number }}đ
{{ totalOrderPrice() | number}}đ
Thông tin giao hàng

Họ và tên: {{ buyer.buyerName }}

Số điện thoại: {{ buyer.buyerPhone }}

Email: {{ buyer.buyerEmail }}

Địa chỉ: {{ buyer.buyerAddress }}, {{ getNameDistricts(buyer.buyerDistrictId) }}, {{ getNameProvince(buyer.buyerProvinceId) }}

Ghi chú: {{ buyer.buyerNote }}

Gói hàng {{k+1}} ({{package.items.length}} sản phẩm)
product
{{item.price * item.quantity | number}}đ
Xoá
{{item.name}} {{item.variantLv1parent}}: {{item.variantLv1name}} , {{item.variantLv2parent}}: {{item.variantLv2name}}
- +
x {{item.price | number}}đ
Áp dụng mã giảm giá -{{ item.coupon_price | number }}đ
Áp dụng mã giảm giá: {{package.coupon_code}}
Xoá
Giảm giá tiền hàng: -{{ totalPromotionProduct(package) | number }}đ
Giảm giá vận chuyển: -{{ totalPromotionShipping(package) | number }}đ
Phí vận chuyển: {{ package.shipping + package.cod | number }}đ
Giá trị gói hàng: {{ totalValuePackage(subtotal(package), package.shipping,package.cod,totalPromotionProduct(package),totalPromotionShipping(package)) | number}}đ
- {{ totalMoneyPromotion | number }}đ
- {{ totalMoneyPromotionShipping | number }}đ
{{ totalOrderPrice() | number}}đ
Thông tin người mua hàng
{{errors.buyerName[0]}}
{{errors.buyerPhone[0]}}
{{errors.buyerEmail[0]}}
{{errors.buyerAddress[0]}}
{{errors.buyerProvinceId[0]}}
{{errors.buyerDistrictId[0]}}
{{errors.buyerNote[0]}}

{{errors.vat[0]}}
{{errors.companyName[0]}}
{{errors.companyAddress[0]}}
- {{ totalMoneyPromotion | number }}đ
- {{ totalMoneyPromotionShipping | number }}đ
{{ totalOrderPrice() | number}}đ
Hình thức vận chuyển
Điều kiện
Thời gian áp dụng:
{{kmtch.startTime*1000 | date:"HH:mm dd/MM/yyyy"}} - {{kmtch.endTime*1000 | date:"HH:mm dd/MM/yyyy"}}
Điều kiện áp dụng:
{{kmtch.description}}
Điều kiện
Thời gian áp dụng:
{{kmems.startTime*1000 | date:"HH:mm dd/MM/yyyy"}} - {{kmems.endTime*1000 | date:"HH:mm dd/MM/yyyy"}}
Điều kiện áp dụng:
{{kmems.description}}
Hình thức thanh toán
payment 1
Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD)
Vui lòng chuẩn bị sẵn tiền mặt khi nhân viên giao hàng liên hệ để nhận hàng, xin cám ơn.
- {{ totalMoneyPromotion | number }}đ
- {{ totalMoneyPromotionShipping | number }}đ
{{ totalOrderPrice() | number}}đ