Nhật Ký Son Môi - Chương Trình Áp Dụng Từ: 01/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019